Gizlilik ve KVKK /

Hasta Aydınlatma Metni

Antalya Yaşam Hastaneleri Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“Yaşam”) ve Yaşam’ın hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Yaşam Grubu”olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizin  tutulması, işlenmesi ve gerektiğinde takdirde aktarılması için açık rızanızı talep ediyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİMİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verilerimin, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar ve Yaşam Grubu’nun faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Yaşam Grubu’nun akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmekte olduğu hususunda bilgilendirildim. İşbu kişiler verilerimin toplanmasının hukuki sebebi;6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.Kişisel veriler, bu formda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenecek olup, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİMİN AKTARILMASI

Kişisel verilerim, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve aşağıda açıklanan amaçlarla;Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri, Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Adli makamlar, Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz, Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, açık rızanıza istinaden Yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemlere ve/veya Hastane’mizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu ile, Hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için hastanemize yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.) ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİMİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARIM

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca; Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel sağlık verilerime erişim ve bu verileri isteme, Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğum konularında bilgilendirildim.

KİŞİSEL VERİLERİMİN TUTULMASI ve İŞLENMESİNİN AMAÇLARI

Kişisel verilerimi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Çağrı Merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde ettiğiniz konusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metninin okuyarak bilgilendirildim. Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel verilerim aşağıda sıralanmıştır;Adım, soyadım, T.C. kimlik numaram, Türk vatandaşı olmamam halinde pasaport numaram veya geçici T.C. kimlik numaram, doğum yeri ve tarihim, medeni halim, cinsiyet bilgim gibi kimlik verilerim ve ibraz ettiğim T.C. Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopim, sigorta ve hasta protokol numaram ve beni tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verilerim, Adresim, Telefon numaram, Elektronik posta adresim gibi iletişim verilerim, Banka hesap numaram, kredi kartı bilgim, IBAN numaram, faturalama bilgilerim gibi finansal verilerim, Dosyamda takip edilmesi amacıyla sunduğum laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarım, test sonuçlarım, biyometrik ve genetik verilerim, tıbbi raporlarım, hekim analiz ve yorumlarım, randevu verilerim, check-up verilerim, muayene verilerim, reçete bilgilerim gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayatıma ilişkin verilerim, Hizmetlerinizi değerlendirmek amacı ile paylaştığım yanıt ve yorumlarım, Hastanelerinizi ziyaretim sırasında denetim amaçlı alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydım, Refakat durumunda refakatçi bilgilerim, Çağrı Merkeziniz ile iletişime geçtiğim takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarım, Elektronik posta, mektup ve sair vasıtalar aracılığıyla tarafınızla iletişime geçtiğimde elde edilen kişisel verilerim,  Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verilerim ve Sosyal Güvenlik Kurumu verilerim, Otopark ve vale hizmetinden faydalanmam halinde araç plaka verim, Web siteniz ve mobil uygulamanızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, çerez, tarayıcı bilgileri ve kendi rızam ile ilettiğim tıbbi belgeler, anketler, form bilgilerim ve konum verilerim.

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallar aracılığı ile randevum hakkında beni bilgilendirme, Hasta Hizmetleri, Sağlık Profesyonelleri ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğimin teyit edilmesi, Hastane Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması, İlaç ve tıbbi cihaz temini, Yeni doğan bebek bildirimi, Araştırma yapılması, Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetler karşılığında faturalandırma yapılması, Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hastane ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkimin teyit edilmesi, Hastane Yönetimi, Hasta Deneyimi, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetime cevap verilebilmesi, Hastane Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, Pazarlama, Medya ve İletişim, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması, Hizmetlere yönelik bilgilendirme amacıyla benimle iletişime geçilmesi faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla “Kişisel ve Özel Nitelikli Verilerimin” Yaşam, Yaşam Grubu ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.

KVKK GEREĞİ KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNDE AÇIK RIZA ARANMAYAN HALLER

Sayılan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerimin Açık Rıza’nın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacağı noktasında bilgilendirildim; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Yaşam Grubunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Yaşam Grubu’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Yaşam Grubu tarafından Açık Rıza’nız aranmaksızın işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.yasamhastaneleri.com” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak aşağıdaki yöntemler aracılığıyla iletebilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Kapsamı ve Değiştirilmesi

Yaşam tarafından hazırlanan işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hazırlanmıştır. Hasta Aydınlatma Metni’ni Kanuna ve kurul kararlarına uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.yasamhastaneleri.com” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak aşağıdaki yöntemler aracılığıyla iletebilirsiniz.

Whatsapp Destek