Gizlilik ve KVKK /

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

ANTALYA YAŞAM HASTANELERİ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 
Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin
Aydınlatma Metni


Değerli Çalışan Adayımız,


Tarafımıza yapmış olduğunuz iş başvurunuzun değerlendirilmesi sürecinde işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ANTALYA YAŞAM HASTANELERİ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. (“Yaşam Hastanesi”) olarak sizleri bilgilendirmek istemekteyiz. Bu metinde, hastanemize yaptığınız iş başvurunuza ilişkin olarak iş başvuru sürecinin genelinde işlenecek kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.


Hastanemiz politikamız gereği işe ve pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yeterli olacak kişisel verileriniz dışındaki verilerinizin toplanmaması esas alınmaktadır. Bu nedenle hastanemize yapacağınız başvurularda ve paylaşacağınız özgeçmişlerde aşağıda belirtilen veya pozisyona uygunluğunuz için gerekli olanın dışındaki hiçbir kişisel verinizi ve özellikle özel nitelikli kişisel verilerinizi (din bilgileri, sağlık bilgileri, dernek, vakıf, sendika üyeliği vb. gibi verileri) paylaşmamanızı rica ederiz.

1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız ve İşlenecek Olan Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Başvuru Süreci İçin Gerekli Bilgiler: Hastanemiz bünyesinde belirlenen pozisyon için başvurunuzun alınması ve gerekli hallerde sizinle iletişime geçilebilmesi amaçlarıyla kimlik (adınız, soyadınız, uyruğunuz, cinsiyet, doğum yeriniz, doğum tarihiniz), çalışma koşullarının belirlenmesi amacıyla medeni haliniz ile (varsa) çocuk sayınız, fotoğrafınız ve iletişim bilgileriniz (e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz) işlenecektir.


Değerlendirme Süreci İçin Gerekli Bilgiler: Başvurunuzun ilgili pozisyona uygunluğunun ve pozisyon için aranan yeterlilik ve kriterleri sağlayıp sağlamadığınızın değerlendirilmesi amacıyla mesleki deneyim bilgileriniz (diploma, almış olduğunuz kurslar, sertifikalar, eğitim bilgileriniz, yabancı dil yeterlilikleriniz, diğer beceri ve yeterlilikleriniz), özlük bilgileriniz (özgeçmiş bilgileriniz, daha önce alınan ücret, daha önce çalıştığınız iş yerleri, özellikler, pozisyonunuz, deneyimleriniz, çalışma tarihleri, ayrılma nedeniniz), askerlik durumunuz, ehliyet bilgileriniz, başvurduğunuz pozisyona göre değişmekle birlikte gerekli olması halinde size yapacağımız yabancı dil yeterlilik sınav sonuç bilgileriniz, işlenecektir.


Mülakat Süreci İçin Gerekli Bilgiler: Başvurduğunuz pozisyona uygunluğunuzu değerlendirmemiz amacıyla sizinle yapacağımız görüşmeler kapsamında kimlik (adınız, soyadınız), özlük bilgileriniz (mevcut maaş ve yan hak bilgilerinizi, çalıştığınız kurum/pozisyon bilgilerinizi), video mülakat yapılması halinde görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz (görüşmeleriniz ayrıca kaydedilmemekte, sadece görüşme sırasında karşılıklı olarak görüntüler işlenmektedir), iş görüşmesi için hastanemizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik amacıyla güvenlik kamera görüntüleriniz, ücret beklentiniz, iş değiştirme sebebiniz, mülakat sorularına verdiğiniz yanıtlar ve mülakatınıza ilişkin yorumlar (görüşme tarihi, görüşme yorumları, geri dönüş bilgisi, departman ve pozisyon bilgisi) işlenecektir.

Referans Araştırma Süreci İçin Gerekli Bilgiler: Referans gösterdiğiniz kişilerle referans görüşmelerinin organize edilmesi, referanslardan hakkınızda bilgi alınması, pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi amaçlarıyla kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız) ve özlük bilgileriniz (pozisyon, çalıştığı kurum, görevi, hangi tarihlerde referans kişisi ile çalıştığı, adayın pozisyonu ve içeriği, işten ayrılma sebebi, yöneticisi ile ilişkileri, ekip çalışması/ekip ile uyumu, öğrenme ve analitik düşünme yetkinliği, motive ve demotive olabileceği konular, işe ve kuruma karşı tutumu, gelişime açık yönleri, referans kişisinin genel görüşleri gibi referans formundaki sorulara verilen cevaplar) işlenecektir.


(Not: Referans görüşmelerinin yapılabilmesi için işlenen referans kişilerine ait kişisel verileri (kimlik (ad, soyad) iletişim (e-posta adresi, cep telefonu), özlük (pozisyon, çalıştığı kurum, görevi, sizinle olan profesyonel ilişki bilgisi ve sorulan sorulara verilen cevaplar)) işlememiz nedeniyle referanslarınıza Hastanemiz adına gerekli aydınlatmanın yapılması ve ilgili haller için Hastanemiz adına açık rıza alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.)


Teklif Süreci İçin Gerekli Bilgiler: Başvurduğunuz pozisyon için kabul edilmeniz halinde, iş teklifinin hazırlanması, iş sözleşmenizin kurulması ve ifası ve size iletilebilmesi amacıyla kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız, doğum yılınız, vatandaşlık bilginiz, imzanız), iletişim bilgileriniz (e-posta adresiniz, telefon numaranız, il ve ilçe ile sınırlı olarak adresiniz) ve özlük bilgileriniz (teklif edilen ücret ve yan hak bilgisi, pozisyon bilgisi) işlenecektir.


İzin ve Aydınlatma Süreci İçin Gerekli Bilgiler: Kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin talep ve şikayet gibi durumların olması halinde sizden aldığımız belge ve kayıtların kullanılması, yetkili kurumlar önünde savunma ve cevap haklarımızın kullanılabilmesi, Kanun’dan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için bu belgelerin saklanması amacıyla kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız, imzanız), tarafınıza sunulan aydınlatma metni bilgileri ve elektronik ortamlarda yapılan açık rıza ve aydınlatma süreçlerinde metnin onaylandığına ilişkin imza ve log kaydı gibi verileriniz işlenecektir.

 

Ayrıca işlenmesine (ayrı ayrı) açık rıza vermeniz halinde;

işleyeceğiz.

 

2. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz?
İşlemiş olduğumuz kişisel verilerinizi e-posta sunucusu hizmeti aldığımız hizmet sağlayıcımız ile paylaşabiliriz. Kişisel verilerinizi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yasal haklarımızın kullanılabilmesi, gerekli bildirim ve kayıtlarının yapılabilmesi adına yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşabiliriz.

 

3. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?
Kişisel verilerinizi internet sitemiz üzerinden dolduracağınız iş başvuru formu ile, e-posta veya diğer kanallar üzerinden yapacağınız başvurular ile, kişisel verilerinizi alenileştirdiğiniz kariyer platformlarında paylaştığınız kişisel verilerinizin sistemlerimize kaydedilmesi ile, referans kişisine ait bilgileri e-posta veya çeşitli yollarla tarafımıza iletmeniz ile, bizimle paylaşacağınız referanslarla yaptığımız görüşmelerden alınan bilgilerin kaydedilmesi ile, iş görüşmesi için video mülakat yapılması halinde video mülakata imkan sağlayan aracı program ile, işyerimizi ziyaret ettiğiniz takdirde güvenlik kameraları ile size sunduğumuz aydınlatma metni bilgilerinin kaydedilmesi ve elektronik ortamlarda yapılan açık rıza ve aydınlatma süreçlerinde bilgilerinizin sistemlerimize kaydedilmesi ile doldurduğunuz iş başvuru formları ile yüz yüze yapacağınız başvurular ile, iş görüşmesi esnasında vereceğiniz bilgilerin veya yetkililerimizce yapılacak değerlendirmelerin ve bu değerlendirme sonucu hazırlanacak teklifin fiziksel ortamlara kaydedilmesi ile, yazılı olarak yapılan açık rıza ve aydınlatma süreçlerinde bunların elden veya kargo yoluyla tarafımıza ulaştırılması ile otomatik olmayan yollarla Kanun’a uygun şekilde elde edilmektedir.

Yukarıda belirtilen yöntemlerle;

• İş başvuru sürecinize ilişkin kişisel verileriniz “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Başvurunuzun grup hastaneler içerisinde paylaşılmasını ve/veya ilerde açılabilecek uygun pozisyonlar için de saklanmasını istemeniz halinde kişisel verileriniz vereceğiniz “açık rıza”ya dayanarak işlenecektir. Açık rızanızı her zaman geri alma hakkına sahipsiniz. Açık rızanın geri alınması halinde veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır. Açık rızanızı aşağıda belirtilen başvuru yöntemi ile kolay bir şekilde geri alabilirsiniz.

Ayrıca, engelli kadrosuna başvurmak istemeniz, başvurunuzun grup hastanelerimiz ile paylaşılmasını istemeniz veya başvurunuzun ilerde açılabilecek uygun pozisyonlar için de saklanmasını istemeniz halinde kişisel verileriniz vereceğiniz “açık rıza”ya dayanarak işlenecektir. Açık rızanızı her zaman geri alma hakkına sahipsiniz. Açık rızanın geri alınması halinde veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır. Açık rızanızı aşağıda belirtilen başvuru yöntemi ile kolay bir şekilde geri alabilirsiniz.

4. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Kapsamı ve Değiştirilmesi

Yaşam tarafından hazırlanan işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hazırlanmıştır. ANTALYA YAŞAM HASTANELERİ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni Kanuna ve Kurul kararlarına uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.

5. Haklarınız nelerdir?
Yaşam Hastanesi tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. İşbu madde uyarınca;

haklarına sahipsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, " www.yasamhastaneleri.com” adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


(Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım.)

Ad Soyad :
Tarih :
İmza :

 

Whatsapp Destek